SB11 SL SmokeGrey S/L Opal Dyed Alabaster 0576

  • $5.95


Miyuki Seed Bead 11/0 
SmokeGrey S/L Opal Dyed Alabaster 
695SB11O-0576V